Path into the Village

Path into the Village

Owise Sanajlih, Path into the Village, Watercolor on Paper, 14" x 18", OS-004