Transporting the Wheat

Transporting the Wheat

Owise Sanajlih, Transporting the Wheat, Oil on Canvas, 24" x 18", OS-W04